View this email in your browser
VHL nieuwsbrief oktober 2020

Beste VHL leden,

Vandaag ontvangt u onze tweede nieuwsbrief. Gezien de huidige omstandigheden en aangescherpte maatregelen m.b.t. Covid vonden we het als bestuur van de VHL beter om de fysieke vergadering, die staat op dinsdag 10 november, nog niet plaats te laten vinden. Binnenkort gaan we met elkaar in gesprek voor de nieuwe data en de vorm voor de VHL vergaderingen van 2021.

In deze nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan thema’s met relevantie voor de hematologie. Daarnaast heeft de nieuwsbrief als doel om weer even in contact met elkaar te staan. 

Namens het bestuur van de VHL, Yvonne Henskens

Mededelingen
VHL vergadering 10 november gaat niet door!

In november gaat de vergadering in Utrecht niet door. We gaan er vanuit dat we in 2021 wel weer bijeen kunnen komen voor de VHL bijeenkomst in Vredenburg 19 Utrecht.
Ik neem aan dat velen, net als wij, weer uitkijken naar “live” presentaties, discussies en overleggen.
We informeren u binnenkort over de data in 2021! Tot dan!

VHL nieuws
VHL/PAOKC symposium
'Nieuwe ontwikkelingen binnen de hematologische diagnostiek'


Op 2 oktober vond het 2-jaarlijkse VHL symposium plaats. Vanwege de corona-maatregelen kon dit helaas niet ‘live’ worden gehouden en gingen we digitaal. Ruim 150 deelnemers woonden deze dag bij, vanuit hun woonkamer of werkomgeving. Er was gekozen om de sprekers te laten presenteren vanuit de Prodentfabriek in Amersfoort, met veel tijd voor interactie in tafelgesprekken. De deskundige en enthousiaste dagvoorzitters Jaap Jan Zwaginga en Yvonne Henskens hadden hier een belangrijk aandeel in.

De dag begon met presentaties over diagnostiek en therapie bij hematologische maligniteiten, door Jurgen Riedl, Vincent van der Velden, Margot Jak en Hans Jacobs, gevolgd door een verhaal over trombocytentransfusies door Floor Heubel-Moenen.

In een intermezzo vertelde Gabriëlle Ponjee over de vele facetten van de VHL, waarna zij het voorzitterschap overdroeg aan Yvonne Henskens. Met een mooie lofrede van Yvonne werd Gabriëlle bedankt voor haar belangrijke inzet voor de VHL en daarbij mocht Gabriëlle zelf de Samenwerkingsprijs in ontvangst nemen.


Na de pauze stonden verschillende aspecten van hemostase-diagnostiek in de spotlight, met presentaties van An Stroobants en Michiel Coppens, Marjon Cnossen, Moniek de Maat, Marianne Schoorl en Yvonne Henskens.

Hoewel de borrel na afloop node werd gemist, waren de reacties op de inhoud en de vorm positief. Voor wie het symposium moest missen, zal het binnenkort als e-learning worden aangeboden via de NVKC-site.
VHL samenwerkingsprijsvraag 2022

De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. Het medisch consult en multidisciplinair overleg is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato-oncologie als de niet oncologische aandoeningen.
Dit is de reden dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert en hiervoor 1 maal per 2 jaar een bijzondere prijs uitreikt.
 
In 2022 tijdens het eerstvolgende VHL/PAOKC symposium vindt de vijfde uitreiking van deze bijzondere prijs plaats.
Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!
 
Via de VHL website of in deze nieuwsbrief heeft u toegang tot meer informatie, het reglement en kunt u zich aanmelden via de afbeelding van het beeld met de tekst 'informatie samenwerkingsprijsvraag!'. We zien uw inzending graag tegemoet. 
Aanmelden is nu al mogelijk!

Terugkoppeling vanuit de werkgroepen

Werkgroep Bloedtransfusie:
Vanuit de werkgroep bloedtransfusie is de richtlijn bloedtransfusie zo goed als afgerond.
Het NVB symposium heeft dit jaar helaas niet plaatsgevonden.

Werkgroep Hb pathien: 
De werkgroep Hemoglobinopathie heeft de aanbeveling voor Hb-pathie diagnostiek aangepast en deze is bijna klaar. In het eerste kwartaal 2021 zal nog een laatste overleg met de werkgroep leden worden gepland. waarna roulatie onder de leden plaats zal vinden.

Werkgroep Morfologie: 
De werkgroep Morfologie is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het organiseren van een landelijke digitale kwaliteitsrondzending voor beenmergcytologie. Deze is in september van start gegaan onder de SKML vlag met een pilot rondzending.
Verder in het jaar komt nog een tweede pilotrondzending waarna er voor 2021 gekeken wordt naar de mogelijkheid om officieel als “normale” rondzending te gaan functioneren.
De huidige werkwijze waarbij beenmergpreparaten van lab naar lab verzonden worden voor de microscopische beoordeling kan dan komen te vervallen.
Verder streeft de werkgroep ernaar om volgend jaar juni een eerste beenmergbijeenkomst te organiseren waarin de eerste ervaringen besproken kunnen worden.

Werkgroep Hemostase:
COVID en hemostase
Hemostase blijft een deel van ons vakgebied waarin altijd veel te beleven valt. Dat blijkt ook nu weer in deze COVID-19 periode waarin we geconfronteerd worden met veel aanvragen voor stollingsonderzoek en veel afwijkende stollingswaarden. Voor achtergrond info zijn een aantal interessante ISTH webinars beschikbaar. 
Vanuit de VHL hebben Yvonne Henskens, Moniek de Maat en An Stroobants input geleverd voor de NIV Richtlijn Covid-19 en coagulopathie en NHG COVID-19 stolling aanbevelingen.

Harmonisatie van laboratoriumtesten
De werkgroep heeft goede voortgang geboekt op het gebied van harmonisatie van laboratoriumtesten.
  • Het artikel over harmonisatie van licht transmissie aggregometrie, waar veel laboratoria aan meegewerkt hebben, is in juni gepubliceerd in Platelets.
    Harmonising light transmission aggregometry in The Netherlands by implementation of the SSC-ISTH guideline. I.C.A. Munnix, R. van Oerle, P. Verhezen, F. van der Graaf, C. Hackeng, H. Hopman-Kerkhoff, F. Hudig, D. van de Kerkhof, A. Leyte, M.P.M. de Maat, R. Oude Elferink, J. Ruinemans-Koerts, M. Schoorl, J. Slomp, H. Soons, A. Stroobants, E. van Wijk, Y. Henskens.
  • Het protocol van harmonisatie van factor VIII remmer bepalingen, dat tot stand is gekomen in samenwerking met laboratoria in Nederland en België, staat op de VHL site en een abstract is ingediend voor het NVKC congres.
    Harmonisatie Factor VIII remmer bepaling. C.A.M. Klopper-Tol, C. van Duren, A.K. Stroobants namens de werkgroep laboratoria van hemofiliebehandelcentra in Nederland en België.
Richtlijn preanalyse stollingsonderzoek
De richtlijn pre-analyse bloedingsneiging is af! Deze is vindbaar op de NVKC website bij richtlijnen. Dit is dankzij inspanningen van Yvonne Henskens en vrijwel alle leden van de werkgroep gerealiseerd. Leuk om te vermelden is het feit dat de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten enthousiast is over deze richtlijn en vraagt naar een patiënten folder die we voorgesteld hebben.
Volgens het SYMPHONY project op initiatief van het Erasmus MC zijn er in Nederland 400.000 mensen met een (mogelijk niet-gediagnosticeerde) bloedingsneiging. Een grote groep mensen kan daarom baat hebben van deze richtlijn en landelijke informatievoorziening. Via Moniek de Maat zal de werkgroep betrokken zijn bij dit indrukwekkende project waarbij nieuwe methoden ontwikkeld worden voor diagnostiek bij bloedingsneiging.
 
DOAC monitoring studies
Er wordt gewerkt aan het beantwoorden van de vraag voor welke patiënten meting van DOACs van toegevoegde waarde is. Voor het NVKC- en ISTH congres zijn abstracts ingediend van de volgende deelstudies:
  • Who may benefit from direct oral anticoagulant level monitoring? A systematic literature review. R. Vicente-Steijn, Y.M.C. Henskens, M. Coppens, S. Middeldorp, A.K. Stroobants.
  • How often does measurement of direct oral anticoagulant levels have consequences in anticoagulation management? R. Bavalia, J.E. Veenhuizen, R.C.C. Hengeveld, A.J.W. Gulpen, H. Ten Cate, M. Coppens, S. Middeldorp, Y.M.C. Henskens, A.K. Stroobants.
Ook is de vraag 'hoe DOACs te meten' onderwerp van discussie. Anti-Xa meten zonder toevoeging van antitrombine wordt overwogen. Over een alternatieve manier van rapporteren van anti-Xa remmende activiteit is het volgende abstract ingediend voor het NVKC congres:
  • Anti-FXa DOAC's meten kan eenvoudiger en goedkoper. L.J. van Pelt, A.K. Stroobants, M.V. Lukens.
Op het PAOKC/VHL symposium heeft An Stroobants samen met internist vasculaire geneeskunde, Michiel Coppens, deze studies besproken.
Nieuwe middelen hemofiliebehandeling
In een aantal academische centra is al een concentratiebepaling voor emicizumab (bipolaire antistof die de functie van factor VIII nadoet) operationeel.
Chromogene factor VIII assays, welke beter te gebruiken zijn bij de extended half life factor VIII concentraten dan de factor VIII one-stage assays, geven nog wat uitdagingen op analytisch gebied omdat de uitkomsten tussen deze methoden soms grote verschillen laten zien. Resultaten uit diverse centra worden naast elkaar gelegd om beter duidelijk te krijgen wat de juiste waarden zijn.
Voor wat betreft het meten bij extended half life factor IX behandeling lijkt er meer duidelijkheid te komen over de verschillen die gezien zijn in metingen met verschillende reagentia. Gebruik van een chromogene factor IX assay wordt daarmee beter ondersteund dan tot nu toe.

Overige projecten
- Referentiewaarden bij kinderen 
In het Amsterdam UMC is een richtlijn hemostase bij neonaten ontwikkeld met daarbij te verwachten waarden bij a-terme en pre-terme neonaten.
- Handboek Medische Laboratoriumdiagnostiek.
De herziening van de hoofdstukken over hemostase was een gezamenlijke actie van de werkgroep hemostase leden. Deze is afgerond.
- Richtlijn antitrombotisch beleid
De update van deze richtlijn is klaar en er is een update aangevraagd van het laboratoriumhoofdstuk.
- Vervolg YEARS studie
Dit betreft onderzoek naar de diagnostische accuratesse van 4 D-dimeer bepalingen. Het artikel is herschreven en zal opnieuw gesubmit worden.
- NVML e-learning
We zijn gevraagd een e-learning module te ontwikkelen over antistolling voor analisten. Eerder hebben we al bijgedragen aan andere e-learning modules van de NVML.

Kortom, er gebeurt veel in de werkgroep hemostase en we hopen de volgende keer onze voortgang weer live aan jullie te kunnen rapporteren.
Richtlijnen op het gebied van de hematologie

De Pre-analytische richtlijn laboratoriumonderzoek m.b.t. bloedingsneiging is door alle commentaar rondes gekomen (na goede feedback van NVKC/VHL leden welke verwerkt werd). Deze richtlijn is inmiddels goedgekeurd door de ALV van de NVKC. De richtlijn is te vinden op de NVKC website: https://www.nvkc.nl/kwaliteit/richtlijnen/normen-en-richtlijnen
 
Andere richtlijnen op het gebied van de hematologie, welke tot stand zijn gekomen in samenwerking met de NVKC (vaak met inbreng van VHL leden/werkgroepen) zijn terug te vinden op de richtlijnen pagina van de FMS/Kennisinstituut.
Deze richtlijnen worden continu aangepast en voorzien van “up to date” informatie! De richtlijn pre-analyse (zie boven) zal hier binnenkort ook verschijnen.
Verder zijn beschikbaar:
- Richtlijn Antitrombotisch beleid 
- Richtlijn Bloedtransfusie
AGENDA

62nd ASH Annual meeting & Exposition
5 - 8 december 2020, Virtual meeting
website

2020 AACC Annual Scientific Meeting & Clinical Lab Expo
13 - 17 december 2020, Virtual meeting
website

Dutch Hematology Congress
20 - 21 januari 2021, Virtueel congres
website

Voor andere activiteiten zie Agenda

Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Opgesteld door Rock consultancy

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*