View this email in your browser
VHL nieuwsbrief mei 2021

Beste VHL leden,

De maatregelen m.b.t. Covid worden soepeler en er zijn steeds meer mensen gevaccineerd, toch vinden we het als bestuur van de VHL nog net te snel om komende vergadering, dinsdag 8 juni, bij elkaar te komen. Deze vergadering vindt daarom digitaal plaats en we kijken er naar uit om weer met elkaar in gesprek te gaan.  

In deze nieuwsbrief delen we informatie m.b.t. de VHL en besteden we aandacht aan thema’s met relevantie voor de hematologie. Veel leesplezier.

Namens het bestuur van de VHL, Yvonne Henskens

Mededelingen
VHL vergadering 8 juni 2021 

De VHL vergadering op 8 juni zal digitaal plaatsvinden en niet zoals eerder aangekondigd op locatie. 
De vergadering vindt plaats van 11.00 tot 12.45 uur. Van 10.00 - 11.00 uur worden agenda punten behandeld met aansluitend van 11.00 - 12.45 uur een mini symposium met het onderwerp 'Auto-immuun hemolytische anemie (AIHA)'.

Tot 8 juni digitaal, u ontvangt hiervoor een uitnodiging via zoom.

Accreditatie punten zijn aangevraagd!
(Wij registreren deze punten voor u wanneer u zich zowel met voor- als achternaam registreert tijdens de deelname via zoom.)

Webinar 22 juni 2021
Diagnostiek bij trombocytopenie i.c.m. trombose na COVID-vaccinatie update 

Op 22 juni zal Leendert Porcelijn een update geven over de diagnostiek bij trombocytopenie in combinatie met trombose mogelijk t.g.v. auto-antistoffen tegen plaatjes factor 4 (anti-PF4) (VIPIT of VITT) na COVID-vaccinatie.
De webinar vindt plaats van 16.00 tot 17.00 uur. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging via zoom.

Accreditatie punten zijn aangevraagd!
(Wij registreren deze punten voor u wanneer u zich zowel met voor- als achternaam registreert tijdens de deelname via zoom.)

Vanuit de werkgroep Hemostase 

Yvonne Henskens is namens de NFU gevraagd om te participeren in de Expertgroep Antistollingzorg en daarnaast is zij gevraagd om deel te nemen aan een werkgroep van de Nederlandse Hemofilie Behandelaren. Het betreft de werkgroep Congenitale trombopathie/thrombopenie.

VHL samenwerkingsprijsvraag 2022

De hematologie neemt een bijzondere plaats in binnen de laboratorium diagnostiek. Het medisch consult en multidisciplinair overleg is essentieel binnen zowel de bloedtransfusie, hemostase, hemato-oncologie als de niet oncologische aandoeningen.
Dit is de reden dat de VHL samenwerking binnen de hematologie tussen verschillende beroepsgroepen graag stimuleert en hiervoor 1 maal per 2 jaar een bijzondere prijs uitreikt.
 
In 2022 tijdens het eerstvolgende VHL/PAOKC symposium vindt de vijfde uitreiking van deze bijzondere prijs plaats.
Wij dagen u uit een samenwerkingsproject te starten of een reeds lopend project met ons te delen. Dit mag een onderzoek, een procedure of een andere vorm van samenwerking zijn. Wie weet bent u diegene waarbij door uw samenwerking de kwaliteit binnen de diagnostiek verbetert en u deze prijs verdient!
 
Via de VHL website of in deze nieuwsbrief heeft u toegang tot meer informatie, het reglement en kunt u zich aanmelden via de afbeelding van het beeld met de tekst 'informatie samenwerkingsprijsvraag!'. We zien uw inzending graag tegemoet. 
Aanmelden is nu al mogelijk!

VHL nieuws
BELANGSTELLING INVENTARISATIE VHL LEDEN 

De werkgroepen:
Afgelopen VHL-vergadering zijn de herdefiniëring en professionalisering van de VHL-werkgroepen aan de orde geweest. Zoals besproken gaan we verder met de volgende vier werkgroepen:
- Transfusie
- Hemostase
- Benigne hematologie
- Maligne hematologie
Aansluitend heeft een belangstellingsregistratie plaatsgevonden tussen huidige en nieuwe leden. Hierop is met veel enthousiasme gereageerd, waardoor we in alle werkgroepen een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Door de vele aanmeldingen hebben we helaas ook een aantal personen op de reservelijst moeten plaatsen.

Het bestuur
Het VHL bestuur bestaat op dit moment uit 6 bestuursleden, waarbij de functie van penningmeester vacant is.
Tijdens de inventarisatie is er gevraagd wie interesse heeft in de functie van penningmeester en wie interesse heeft om als bestuurslid deel uit te maken van het bestuur.
Om alle portefeuilles te kunnen vervullen zijn er uit de belangstellenden 2 nieuwe bestuursleden gekozen. Marianne Zijlstra gaat de functie van penningmeester invullen en Daniëlle Meijer komt bij het bestuur als algemeen lid met de portefeuille ‘PR (nieuwsbrief, website), ledenwerving, contacten AIO’s, communicatie NVKC’.
We heten Marianne en Daniëlle van harte welkom binnen het bestuur. 
 
De volgende portefeuilles worden uitgevoerd binnen het bestuur en worden ingevuld door de volgende bestuursleden:
  • Voorzitter - Yvonne Henskens
  • Secretaris - An Stroobants
  • Penningmeester - Marianne Zijlstra
  • DHC contact - Michael Lukens met terugkoppeling naar bestuur
  • PAOKC contact - Imke Munnix
  • NVVH contact - Jennita Slomp, Jaap Jan Zwaginga
  • Klinisch aanpreekpunt - Jaap Jan Zwaginga
  • Onderzoek, subsidieaanvragen - Andre Mulder
  • PR, ledenwerving, contacten AIO’s, communicatie NVKC - Daniëlle Meijer
  • In iedere werkgroep is er een vertegenwoordiging van minimaal 1 bestuurslid - Jennita Slomp, An Stroobants, Yvonne Henskens, Imke Munnix, Andre Mulder
AIOS WELKOM BIJ DE VHL 

Naar aanleiding van de oproep om bijdragen van AIOs aan de VHL hebben al 7 AIOs te kennen gegeven dat ze graag actief willen participeren. We zijn heel blij met deze enthousiaste reacties en hebben alle geïnteresseerden kunnen koppelen aan een eerste project, schrijfopdracht of presentatie:
 
Sanna Rijpma                Handreiking hemofilie
Danielle Verboogen       D-dimeer artikel
Judith Cluitmans            Presentatie AIHA casus
Jorn Heerink                  POC D-dimeer
Lies Fliervoet                 Handreiking anti-Xa
Bob Smit                        Hemostase overzicht artikel/website
Svenja Mennens            Hemostase overzicht artikel/website
 
Ook hebben enkele AIOs zich al aangemeld als VHL lid, wat betekent dat ze mogen deelnemen aan de algemene ledenbijeenkomsten en mini-symposia.
Zolang ze werken aan een project voor een bepaalde werkgroep, houden ze contact met de (sub)werkgroep waarbij ze betrokken zijn en mogen ze aanhaken bij de algemene overleggen van de betreffende werkgroep. Op deze manier kan iedereen die dat graag wilt betrokken worden bij een werkgroep i.p.v. uit te gaan van 1 AIO lid per werkgroep.
 
We hebben een kort lijntje met het AIOs bestuur en als er weer nieuwe ideeën zijn die interessant zijn voor AIOs dan kunnen we een oproep doen om een enthousiaste deelnemer te werven. En daarnaast  kunnen AIOs zich actief melden via info@de-vhl.nl als ze b.v. een casus of uitgevoerd onderzoek willen presenteren of als ze geïnteresseerd zijn in een bijdrage in een werkgroep.
 
We wensen de hier boven genoemde AIOs veel plezier en succes met hun opdracht!  
ARTIKEL VAN DE MAAND 

Zoals jullie weten wordt er elke maand een artikel van de maand op de VHL website geplaatst. Op die manier willen we jullie graag prikkelen om interessante artikelen te lezen op het gebied van laboratoriumhematologie die van toegevoegde waarde zijn voor de dagelijkse praktijk.
Heb je een artikel van de maand gemist? Dan kun je dit nog terug vinden op de VHL website onder ‘Leden’, ‘Artikel van de maand’, zie http://de-vhl.nl/leden/artikel-van-de-maand.
De suggesties komen maandelijks van de bestuursleden maar het is zeker ook mogelijk om zelf een artikel van de maand aan te dragen. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@de-vhl.nl.

De voorwaarden waar een artikel aan moet voldoen zijn:
- Maximaal 5 maanden oud
- De inhoud dient breed toepasbaar te zijn
- Voorkeur: een publicatie van een VHL lid
- Evt. andere suggesties zijn natuurlijk bespreekbaar
Vanuit het lab
Leidraad: "Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie"
 
De meest recente Leidraad: ”Diagnostiek en behandeling van patiënten met trombocytopenie met of zonder trombose na COVID-19 vaccinatie” staat online. Deze is bereikbaar via de VHL website http://de-vhl.nl/protocollen/hemostase en rechtstreeks via https://internisten.nl/diagnostiek-en-behandeling-van-pati%C3%ABnten-met-trombocytopenie-met-zonder-trombose-na-covid-19.
De leidraad is tot stand gekomen in een samenwerking van NIV (NVvH, NVIVG), NVKC en NvN. Namens de NVKC/VHL is Yvonne Henskens betrokken bij deze werkgroep.
Hiermee komen alle voorgaande adviezen te vervallen.
Updates zullen via deze landelijke leidraad worden gedeeld.
De opmars van de POC D-dimeer testen
 
Er is een toenemende belangstelling onder huisartsen voor een snel uit te voeren D-dimeer bepaling ter uitsluiting van veneuze trombo-embolieën (VTE). Liefst natuurlijk ‘volledig point-of-care (POC)’, waarbij er met een capillaire vingerprik in de huisartsenpraktijk bloed kan worden afgenomen. Op basis van deze uitslag in combinatie met de risicoscore, kan dan aan het eind van het spreekuur besloten kan worden of er wel of niet nadere diagnostiek verricht dient te worden. Omdat ik in het kader van mijn (promotie)onderzoek verricht naar POC D-dimeer testen en de effectiviteit van de toepassing in de eerste lijn, ben ik door de VHL benaderd om dit aspect van mijn onderzoek nader toe te lichten.
 
Mijn onderzoek naar D-dimeer is uitgevoerd in het kader van de EVA-studie (EVAluation of biomarkers in VTE), die enkele jaren geleden van start is gegaan en onder meer resulteerde in een recent verschenen artikel waarin ik de eigenschappen, gebruikersvriendelijkheid en analytische betrouwbaarheid van een vijftal nieuwe POC apparaten uiteen heb gezet [1]. Met behulp van deze meters kan onder andere de D-dimeer bepaald kan worden met een capillaire vingerprik. De geteste apparaten betreffen de Nano-Checker 710 (Nano-Ditech), AFIAS-1 en iChroma-II (Boditech), Standard F200 (SD Biosensor) en de Hipro AFS/1 (Hipro Biotechnology). Het zijn allemaal lateral flow immunoassays, behalve de immunoturbidimetrische assay van de Hipro AFS/1, en afhankelijk van het type meter kan er met 5-30 mL plasma of (capillair) volboed een kwantitatieve D-dimeer meting verricht worden. De totale meettijd van deze apparaten loopt sterk uiteen en bestrijkt 3 tot 15 minuten. In een proefopstelling hebben wij doktersassistentes in verschillende ‘gebruikerssessies’ middels gevalideerde vragenlijsten de gebruikersvriendelijkheid van de apparaten laten onderzoeken. Op een na, de iChroma-II, scoorden de meters een voldoende, en de meeste meters scoren goed genoeg om direct te kunnen worden toegepast in de praktijk. Ook hebben wij in een correlatiestudie aangetoond dat D-dimeer metingen van plasmamonsters van deze apparaten redelijk tot goed correleren met laboratoriumapparatuur. Wij hebben hierbij gebruikgemaakt van de STA-Liatest D-di PLUS assay op de Stago STA-R Max. Eén meter voldeed bij ons overigens niet in aan de CV-normen voor imprecisie (Nano-Checker 710). Alle resultaten inclusief toelichting zijn terug te lezen in het eerdergenoemde artikel.
Het vervolg op deze studie, EVA-II, is de daadwerkelijke klinische validatie. Hierin zullen we daadwerkelijk bloedafnames uit een capillaire vingerprik gebruiken met de kliniek als ‘gouden standaard’. Op dit moment zijn wij bezig met het includeren van patiënten in de eerste lijn met verdenking op een VTE om deze klinische validatie te realiseren. Aan het eind van dit jaar hopen wij de eerste resultaten hiervan bekend te kunnen maken.
 
Jorn Heerink
Arts-Klinisch Chemicus i.o., Jeroen Bosch Ziekenhuis

1. Jorn S. Heerink, Eugenie Gemen, Ruud Oudega, Rogier Hopstaken, Geert-Jan Geersing, Ron Kusters. 
Analytical performance and user-friendliness of five novel point-of-care D-dimer assays; Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365513.2020.1768586
AGENDA

VHL leden vergadering
8 juni 2021, Virtual meeting
website

EHA2021
9 - 17 juni 2021, Virtual congress
website

3rd AMP Europe 2021 Congress
14 - 18 juni 2021, Virtual meeting
website

Diagnostiek bij trombocytopenie i.c.m. trombose na COVID-vaccinatie, update
22 juni 2021, Webinar
website

Voor andere activiteiten zie Agenda

Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Opgesteld door Rock consultancy

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*